a1111

 

amoozeshamoozesh

 

sasasa

 

 

amoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozeshamoozesh

 

 

 

نحوه محاسبه درس جز30 قرآن كريم به شرح زير مي باشد: 1- درس مذكور در در صورت اخذ نمره قبولي در معدل كل 100% داراي تاثير مثبت ميباشد وباعث افزايش در ميانگين كل مي گردد. 2- تعداد واحد درس فوق در سقف واحد اخذ شده در نيمسال جاري محاسبه نخواهد شد. 3-درس مذكور فاقد شهريه متغير ميباشد. تذكر: شايان ذكر است دانشجوياني كه در نيمسال هاي گذشته نسبت به اخذ درس جز 30 قرآن كريم اقدام نموده اند ميتوانند در گزارش 100 "كارنامه كلي" ->خلاصه وضعيت تحصيلي ->معدل كل ، نسبت به مشاهده تغييرات مثبت درس مذكور در معدل كل اقدام نمايند. - قابل توجه دانشجويان محترم تاريخ انتشار :1392/07/10 زمان پذيرش غير حضوري پذيرفته شدگان آزمون سراسري -بدون آزمون-استعداد درخشان درمقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي تا 15/7/92 تمديد شد. - قابل توجه دانشجويان محترم تاريخ انتشار :1392/07/09 ضمن آرزوي توفيقات الهي لازم است در بازه زماني حذف و اضافه نكات زير را ملاحظه و دقت نماييد: 1-براي كنترل دقيق منابع درسي و شرح پيوست آنها يكبار ديگر مجددا گزارش 101 ثبت نام خود را اخذ و بررسي نماييد. 2- با توجه به اختلال در تعداد اندكي از تاريخ هاي امتحانات زمان آزمون هاي پايان نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 خود را مجددا كنترل و بررسي نماييد. 3- جدول منابع درسي با شرح پيوست تغيير يافته را درپورتال دانشگاه پيام نور به آدرس pnu.ac.ir قسمت برنامه ريزي درسي ملاحظه فرماييد. - قابل توجه پذيرفته شدگان استعداد درخشان مقطع دكتري تخصصي ورودي نيمسال اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/07/07 كليه پذيرفته شدگان مي بايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: شناسه كاربري : كد مليP921 و گذواژه : شماره ملي. به طور مثال شناسه كاربري :P9210009519999 گذروازه :0009519999 تذكر:خلاصه مراحل پذيرش مطابق با دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع دكتري تخصصي ورودي نيمسال اول 93-92 مي باشد. - قابل توجه كليه پذيرفته شدگان كارشناسي و كارشناسي ارشد بدون آزمون مركز بين الملل ورودي نيمسال اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/07/07 كليه پذيرفته شدگان مي بايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: شناسه كاربري : شماره مليF921 و گذواژه : شماره ملي.(در صورتيكه پذيرفته شده فاقد شماره ملي است مي بايست شماره شناسنامه 10 رقمي كه براي جبران تعداد ارقام آن از سمت چپ صفر افزوده مي شود جايگزين گردد) به عنوان مثال: شماره شناسنامه: 9519999 شماره ملي فرضي:0009519999 شناسه كاربري :F9210009519999 گذروازه :0009519999 تذكر1:خلاصه مراحل پذيرش مطابق با دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ورودي نيمسال اول 93-92 مي باشد. تذكر2:زمان پذيرش و ثبت نام اين دانشجويان از تاريخ 6/7/92 تا تاريخ 16/7/92 مي باشد. - قابل توجه كليه دانشجويان مقطع دكتري تاريخ انتشار :1392/07/03 با عنايت به اينكه در نيمسال جاري كليه دانشجويان مقطع دكتري بدون پيش پرداخت شهريه ثابت قادر به انجام مرحله انتخاب واحد ميباشند لذا اين دسته از دانشجويان ميبايست تعهد نمايند كه ظرف حداكثر 45 روز از زمان انتخاب واحد با مراجعه به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي نسبت به تعيين تكليف وضعيت اشتغال به تحصيل و كار خود ، وفق مقررات، اقدام و نامه رسمي از معاونت مذكور خطاب به معاونت اداري، مالي و عمراني براي ماموريت آموزشي ، صدور مرخصي و يا ... پس از طي تشريفات اداري ارائه نمايند. - قابل توحه پذيرفته شدگان استعداد درخشان مقطع كارشناسي ارشد ورودي نيمسال 93-92 تاريخ انتشار :1392/07/02 لازم به ذكر است كليه پذيرفته شدگان مي بايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: شناسه كاربري : كد مليb921 و گذواژه : شماره ملي.(در صورتيكه اول شماره ملي صفر باشد بايستي تنها هنگام ثبت گذرواژه شماره درج گردد) به طور مثال شناسه كاربري :b9219519999 گذروازه :0009519999 تذكر:خلاصه مراحل پذيرش مطابق با دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع كارشناسي ارشد نيمسال ورودي اول 93-92 مي باشد. - قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سراسري مقطع كارشناسي نيمسال ورودي اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/06/31 لازم به ذكر است كليه پذيرفته شدگان مي بايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: شناسه كاربري :شماره پرونده c921 و گذواژه : شماره ملي.(در صورتيكه اول شماره ملي صفر باشد بايستي هنگام ثبت شماره درج گردد) به طور مثال شناسه كاربري :c9211508395 گذروازه :0015419999 تذكر:خلاصه مراحل پذيرش مطابق با دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع كارشناسي نيمسال ورودي اول 93-92 مي باشد. - قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع دكتري نيمسال ورودي اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/07/03 كليه دانشجويان ميبايست از تاريخ 01/07/92 جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند. شايان ذكر است مهلت انجام مرحله پذيرش و انتخاب واحد از تاريخ 01/07/92لغايت 07/07/92 ميباشد. خلاصه مراحل پذيرش مطابق با دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نيمسال ورودي اول 93-92 مي باشد. لازم به ذكر است كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: - شناسه كاربري مقطع دكتري تخصصي: شماره داوطلبيp921 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.) مثال : شناسه كاربري: P921310160 گذرواژه: 0061111111 نكته مهم1:گذر واژه دانشجويان در صورتيكه در اطلاعات سازمان سنجش فاقد شماره ملي باشند شماره گذرنامه ودر صورتيكه شماره گذرنامه نيز خالي باشد شماره شناسنامه مي باشد. نكته مهم 2:كليه دانشجويان موظف به انتخاب حداقل 5 واحد و حداكثر 12 واحد درسي هستند. - قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون سراسري مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نيمسال ورودي اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/07/03 كليه دانشجويان ميبايست از تاريخ 30/6/92 جهت دريافت زمان پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند. شايان ذكر است مهلت انجام مرحله پذيرش و انتخاب واحد از تاريخ 30/6/92 لغايت 07/07/92ميباشد. خلاصه مراحل پذيرش و انتخاب واحد: الف) تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260" ب) پرداخت شهريه ثابت ج)انتخاب واحد و دريافت "گزارش 101" 1- كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند: - شناسه كاربري مقطع كارشناسي: شماره داوطلبيc921 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.) مثال : شناسه كاربري: C9215000508 گذرواژه: 0061111111 شناسه كاربري مقطع كارشناسي ارشد : شماره داوطلبيu921 و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.) مثال : شناسه كاربري: U9215494152 گذرواژه: 0071111111 نكته مهم1:گذر واژه دانشجويان در صورتيكه در اطلاعات سازمان سنجش فاقد شماره ملي باشند شماره گذرنامه ودر صورتيكه شماره گذرنامه نيز خالي باشد شماره شناسه كاربري مي باشد. نكته مهم2: گذر واژه دانشجويان غير ايراني ميبايست مطابق با عددي كه در اطلاعات فايل سنجش به عنوان شماره داوطلبي درج شده است ثبت گردد. 2- از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد. آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود" تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد. 3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سيستم مراجعه (بعد از پذيرش نهايي ، شناسه كاربري : شماره دانشجويي با گذرواژه شماره شناسنامه . لازم به ذكر است شماره دانشجويي از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده ميباشد). 4- كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابت ميباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسير زير نسبت به دريافت گزارش 163(فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور)اقدام نماييد: منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها--> فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور پرداخت شهريه از 3 طريق الكترونيكي، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور مي باشد. تذكر2: در صورت موفقيت تراكنش پرداخت پس از حداكثر 2 ساعت، وضعيت دانشجو از حالت بدهكار به فعال تبديل خواهد شد. تذكر3: شايان ذكر است در صورت عدم موفقيت تراكنش (در پرداخت غير حضوري) و برگشت وجه شهريه، وضعيت دانشجو مجدد به غير فعال تبديل خواهد شد. 5- پس از پرداخت شهريه از مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد: ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي" تذكر4: حداكثر تعداد واحد انتخابي دانشجويان كارشناسي 20 واحد و كارشناسي ارشد 14 واحد و حداقل واحد انتخابي در مقطع كارشناسي 12 و مقطع ارشد 5 واحد مي باشد. جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد به پورتال اطلاع رساني دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir مراجعه و سرفصل دروس رشته خود را مشاهده نماييد. در هنگام اخذ درس رعايت روابط دروس ( روابط پيش نيازي و هم نيازي دروس ) الزامي است . تذكر5: در صورتيكه مدارك ارسالي با اصل مدارك در زمان مراجعه حضوري و تحويل مدارك ناقص يا داراي تناقض باشد ، قبولي شما در دانشگاه پيام نور ملغي مي شود . توجه داشته باشيد تا زمان تحويل مدارك شما دانشجو قطعي دانشگاه محسوب نمي شويد. مسئوليت تناقض و كسري مدارك تا زمان تحويل بعهده شخص پذيرفته شده مي باشد. تذكر6: دانشجويان پذيرفته شده از طريق بدون آزمون رسمي درصورتيكه درحال تحصيل در هريك از دانشگاههاي دولتي يا غير دولتي (آزمون سراسري)مي باشند مي بايست از يكي از پذيرشها انصراف دهند. 7- بعد از انجام مراحل فوق جهت تحويل مدارك با توجه به تاريخ مندرج در سايت هاي اطلاع رساني مركز پذيرش خود مراجعه نماييد. - قابل توجه كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر تاريخ انتشار :1392/06/18 امكان انتخاب واحد كليه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران بدون پرداخت شهريه ثابت فعال شده است . - قابل توجه دانشجويان محترم تاريخ انتشار :1392/06/09 لطفا هنگام انتخاب واحد دقت شود از انتخاب دروس فاقد تاريخ امتحان تا زمان ثبت تاريخ خودداري نمايند. - قابل توجه دانشجويان متقاضي انتخاب واحد نيمسال اول 93-92 تاريخ انتشار :1392/06/09 دانشجوي گرامي با توجه به اينكه مهلت انتخاب واحد نيمسال مهر 93-92 از تاريخ 09/06/92 لغايت 15/06/92 ميباشد جهت انجام انتخاب واحد به نكات زير دقت نماييد: 1- كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابت و بدهي قبلي خود مي باشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسير زير نسبت به دريافت گزارش 163(فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور) اقدام نماييد: منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها--> فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور پرداخت شهريه از 3 طريق الكترونيكي، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور مي باشد. تذكر1: در صورت موفقيت تراكنش پرداخت پس از حداكثر 2 ساعت، وضعيت دانشجو از حالت بدهكار به فعال تبديل خواهد شد. تذكر2: شايان ذكر است در صورت عدم موفقيت تراكنش (در پرداخت غير حضوري) و برگشت وجه شهريه، وضعيت دانشجو مجدد به غير فعال تبديل خواهد شد. 2- كليه دانشجويان موظف به تكميل و بازبيني اطلاعات شخصي خود (اعم از كد ملي، شماره شناسنامه و ...) ميباشد لذا پس از پرداخت شهريه نسبت به تاييد اطلاعات اصلي خود از مسير زير اقدام نماييد: آموزش > دانشجو > مشخصات دانشجو > تكميل و تاييد اطلاعات شخصي دانشجو تذكر3: پس از تكميل اطلاعات، گزينه “اطلاعات فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد“ را به “بله“ تبديل نموده سپس گزينه بررسي و اعمال تغييرات را انتخاب نماييد. 3- كليه دانشجويان متقاضي انتخاب واحد پس از انجام مراحل بالا از مسير زير نسبت به دريافت زمان و تاريخ ثبت نام اقدام نمايند: ثبت نام --> عمليات ثبت نام --> ثبت نام اصلي